Kārtība par biedrībā "Florbola klubs "Kurši""  veikto personu datu apstrādi.

Biedrībā "Florbola klubs "Kurši"" (turpmāk tekstā saukta "FK Kurši") veiktās personas datu apstrādes  kārtības (turpmāk – Kārtība) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) vispārīgu informāciju par personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus, FK Kurši ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Kārtībā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

FK Kurši, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

 1. Pārzinis

Pārzinis personas datu apstrādei ir FK Kurši, Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401, Reģ.Nr.: 40008030408, e-pasts: info@fkkursi.lv.

FK Kurši izveidotā izglītības iestāde "Florbola sporta skola" ir pārziņa struktūrvirnība un tai nav atsevišķs pārzinis.

 1. Personas datu iegūšana un apstrāde

FK Kurši iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta, valsts iestādēm vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. FK Kurši Datu subjekta personas datus apstrādā papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi veic FK Kurši darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, kā arī kāds no FK Kurši apstrādātājiem, ar ko FK Kurši ir noslēgts līgums.

Pārsvarā personas datu apstrāde notiek, lai FK Kurši spētu realizēt kādu no normatīvajos aktos tai noteiktajiem pienākumiem vai tiesībām, piemēram, lai nodrošinātu Liepājas iedzīvotājiem izglītības ieguves pakalpojumus, rūpētos par to, lai iedzīvotāji būtu informēti un viņiem pieejami kultūras un sporta pasākumi. Šajās situācijas FK Kurši rīcībā nebūs nepieciešamo datu, tad FK Kurši var sniegt Datu subjektam nepilnīgus vai nekvalitatīvus pakalpojumus.

 1. Datu aizsardzības principi

FK Kurši, veicot datu apstrādi, ievēro šādus principus:

 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. FK Kurši veic atbilstošus pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā.

Datu subjekta sniegtie Personas dati netiek nodoti vai apstrādāti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, bet ja tas tiks darīts, tad datu subjekti par to tiks informēti pirms datu apstrādes.

 1. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

FK Kurši apstrādā Datu subjekta personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt:

 • tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai FK Kurši varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus, piemēram, gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • līgumsaistību nodibināšanai, uzturēšanai un izpildei ar Datu subjektu, lai noslēgtu vienošanos par autoratlīdzību, izglītības sniegšanu, līdzfinansējuma sniegšanu, u.c;
 • īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras, organizējot publiskus pasākumus, filmēšanu un fotografēšanu to laikā, reklāmas rullīšu filmēšana par publiskajiem pasākumiem, u.c;
 • pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, lai aizsargātu Datu subjektu pret trešo personu radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām. Tai skaitā, lai aizsargātu Datu subjekta vai citas Datu subjekta vitālas intereses, sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas nolūkos pilsētas teritorijā un atsevišķās iestādēs (piemēram, sporta zālēs) tiek veikta videonovērošana. Par videonovērošanas veikšanu Datu subjekti tiek informēti ar atbilstošām informatīvajām zīmēm;
 • atsevišķos gadījumos Datu subjekta datu apstrāde var notikt tikai pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, piemēram, lai saņemtu elektronisku e-pastu par FK Kurši aktualitātēm.

FK Kurši var saglabāt Datu subjekta personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto pētniecības, vai statistiskiem mērķiem.

 1. Personas datu glabāšana

Personas datus FK Kurši glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.

Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, FK Kurši glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

FK Kurši var glabāt arī Datu subjektu personas datus līdz to pieprasījumam datus dzēst, bet ne vienmēr FK Kurši spēs izpildīt Datu subjekta pieprasījumu dzēst datus. FK Kurši, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, nav tiesīga dzēst Datu subjekta personas datus.

 1. Datu subjekta tiesības

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, FK Kurši Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc FK Kurši Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietverto informāciju, informatīvām zīmēm, ar audio paziņojumu vai mutiski, kāpēc FK Kurši ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko FK Kurši darīs ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.

Datu subjektam, iesniedzot FK Kurši iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības:

 • vērsties FK Kurši un lūgt informāciju par savu personas datu apstrādi, ko veic FK Kurši;
 • pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Datu subjekta personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. FK Kurši izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja Datu subjekta personas datu apstrādes pamats ir Datu subjekta piekrišana, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjektam par to rodas šaubas;
 • jebkurā gadījumā realizēt visas savas kā Datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

FK Kurši izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz Datu subjekta iesniegumu FK Kuirši sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos FK Kurši var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko FK Kurši informēs Datu subjektu.

 1. Informācijas apmaiņa

Lai sniegtu Datu subjektam efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, FK Kurši apmainās ar informāciju starp iestādēm un Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas pilda kādu Valsts vai Pašvaldības deleģētu funkciju.

FK Kurši var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura FK Kurši vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams FK Kurši funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

FK Kurši var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

 1. Personu datu aizsardzības speciālists

FK Kurši personas datu aizsardzības speciālista funkcijas pilda FK Kurši administrācija. FK Kurši datu aizsardzības elektroniskais pasts: info@fkkursi.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi, savāktu papildu izmantošanas datus un uzlabotu mūsu pakalpojumus.

Mūsu Mājas lapa var saturēt saites uz citām trešo personu tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu interneta vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku un praksi.

 1. Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar FK Kurši veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar FK Kurši, izmantojot 1.punktā noradīto kontaktinformāciju.

FK Kurši izglītības iestāde ir tiesīgas apstiprināt atsevišķu iestādes kārtību par tajās veikto personas datu apstrādi. Iestāde, apstiprinot atsevišķas iestādes kārtības par tajās veikto personas datu apstrādi, ievēro šajā Kārtībā noteiktos principus un nosacījumus, pielāgojot to savām vajadzībām pēc veiktās personu datu apstrādes specifikas.

Šī Kārtība ir publicēta FK Kurši tīmekļa vietnē www.fkkursi.lv sadaļā privātuma politika. FK Kurši ir tiesības veikt grozījumus Kārtībā, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu, bet jaunāko Kārtības versiju publicējot norādītajā tīmekļa vietnē.

 

ES TUSEEEEEJ